Praha, 19. 2. 2020 – Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví vydala prohlášení k situaci ohledně odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, a to hlavně v kontextu probíhající reformy psychiatrické péče v ČR. Vyjádření je k diszpozici také na webu asociace zde.

Je naší povinností reagovat na situaci týkající se odvolání ředitele PN Havlíčkův Brod a to hlavně v kontextu probíhající reformy psychiatrické péče v ČR.

Členské organizace Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) stály u zrodu reformy české psychiatrie, přinášely zkušenosti a odborníky z mnoha vyspělých evropských zemí (Itálie, Wales, Velká Británie, Irsko, Nizozemsko, atd.), které reformní proces již absolvovaly.

Členové se podíleli již na přípravě reformy (např. účastí v pracovních skupinách tvorby Standardů CDZ, tvorby Strategie reformy psychiatrické péče). Základem probíhající reformy psychiatrické péče bylo právě schválení Strategie reformy psychiatrické péče tehdejším ministrem zdravotnictví ČR MUDr. Martinem Holcátem, MBA již 7. října 2013.

S kritikou, že je reforma nekoncepční, nepřipravená, tedy zásadně nesouhlasíme. Nejenže v přípravě reformy byli účastni zástupci všech klíčových subjektů (oborových organizací, zástupců psychiatrických nemocnic/léčeben, ambulantních psychiatrů, ale poprvé v historii ČR i zástupci neziskových organizací – tvořících páteř komunitní péče –, pacientů a rodinných příslušníků.).

Vznikl tak široce konsensuální koncepční materiál, který byl následně MZ rozpracován do jednotlivých projektů realizace reformy.

Poprvé v historii České republiky a české psychiatrie vzalo MZ na sebe plnou politickou zodpovědnost a rozhodlo, že bude realizovat velkou, dlouhodobou a náročnou změnu systému péče o duševní zdraví, která odpovídá standardům péče vyspělých evropských zemí a standardům WHO.

Následně tuto výzvu převzali další ministři MZ včetně současného ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, který reformu plně podporuje.

  • Realizace reformy včetně čerstvě schváleného Národního akčního plánu je od začátku konzultována se zástupci WHO.
  • Poprvé v historii jsou do většiny pracovních skupin a řídících či výkonných orgánů reformy zapojeny NNO, pacientské organizace, uživatelé služeb a rodinní příslušníci.
  • Jsou zapojeny krajské samosprávy, které s výše zmíněnými stakeholdery spoluvytváří krajské koncepce péče a sítě služeb.
  • Do reformy jsou již zapojeny stovky lidí, včetně pracovníků psychiatrických nemocnic.

Úsilí členských organizací AKS a samotná probíhající reforma směřuje k tomu, abychom lidem s duševním onemocněním mohli dopřát stejnou podporu a respekt, jako mají lidé např. v Holandsku, Itálii nebo ve Velké Británii.
To znamená nikoli ústavní péči v obrovských psychiatrických nemocnicích z 19. století, kde v mnohých případech tráví zbytečně i desítky let, ale propracovaný systém zdravotně-sociálních terénních služeb v komunitě, tzn. Centra duševního zdraví, služby bydlení, zaměstnávání a denní programy, úzce spolupracující s akutními lůžky v nemocnicích.

Proto jsme uvítali reformu psychiatrické péče i finanční prostředky, které na reformu přicházejí z EU. Ačkoli máme k řízení reformy konkrétní výhrady, které průběžně komunikujeme, vnímáme celý proces reformy za smysluplný a nezbytný. Je to proces složitý, a proto často zpochybňovaný a ohrožený. Je logické, že se obrovské nemocnice a jejich personál budou bránit systémové změně, jelikož nejde jen o změnu způsobu poskytování zdravotních a sociálních služeb, ale především o změnu v myšlení a postojích. Každá taková změna, zvláště po desítkách let fungování v psychiatrických nemocnicích (ale i v domovech se zvláštním režimem a dalších institucích sociálních práce), přináší těžkosti – personálu i pacientům. Není snadné změnit svůj pohled na práci, na sebe, to vidíme ve službách dnes a denně.

V tomto kontextu vnímáme i reakce personálu PN Havlíčkův Brod na odvolání ředitele MUDr. Jaromíra Maška ministrem zdravotnictví. Podle našeho názoru ředitel nemocnice, který se spolu s Fokusem Vysočina zavázal provozovat CDZ, financované z grantu EU, mohl ohrozit svým manažerským rozhodnutím splnění indikátorů tohoto evropského projektu. Z toho důvodu se zdá logické jeho odvolání nadřízeným orgánem – ministrem. Byli bychom velmi neradi, aby měla celá situace negativní vliv na naší členskou organizaci Fokus Vysočina, partnera PN Havlíčkův Brod, nejen při realizaci CDZ. Věříme, že oboustranná kvalitní spolupráce zůstane zachována.

Vzhledem k obrovskému několikaletému úsilí lidí ze všech profesních oblastí, organizací a veřejných institucí je nepřípustné, aby byla reforma jako proces zpochybňována z důvodu personální výměny jednotlivců.

---------

Asociace komunitních služeb (AKS) sdružuje 41 organizací z celé ČR. Jedná se o organizace, které poskytují komunitní služby lidem s duševním onemocněním, čímž se významnou měrou podílejí na Reformě péče o duševní zdraví v ČR. Předsedkyně Správní rady AKS PaedDr. Blanka Veškrnová je členkou Rady vlády pro duševní zdraví a AKS tím garantuje „sociální část“ reformy.
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.

Řehořova 992/10
130 00 Praha
IČ: 70099154
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správní rada AKS:

PaedDr. Blanka Veškrnová, Práh Jižní Morava, z.ú.
Mgr. Aleš Lang, BONA, o.p.s.
Mgr. Jan Sobotka, Fokus Praha, z.ú.